Soort opleiding
Allround schriftelijke beroepsopleiding (HBO thuisstudie) met optioneel mogelijkheid tot het volgen van 5 praktijkcolleges.

Het beroep
Als voedingsdeskundige voorziet u cliënten van gedegen advies op het gebied van voeding, beweging en leefstijl. Gezien de ernst van de huidige overgewichtsproblematiek in Nederland draagt de voedingsdeskundige met het werk een steentje bij aan een gezondere maatschappij. De voedingsdeskundige kan werken vanuit eigen praktijk, maar is ook uitstekend inzetbaar als voedingsvoorlichter/docent bij scholen, afslankinstituten, bedrijven, sportscholen, Overheid enzovoort. Ook zeer geschikt als uitbreiding op praktijken, zoals sauna- en wellness complexen, schoonheids- en beautysalons, lifestyle coaching, wellness coaching enzovoort.

Inhoud

Als voedingsdeskundige krijgt u te maken met zeer uiteenlopende klachten, waarbij uitgebreide gedegen vakkennis noodzakelijk is. De opleiding is ruim van opzet en bestaat uit 22 theorielessen en een proefexamen.
Binnen de opleiding wordt aandacht besteed aan onder andere voedingsleer, overgewicht, ondergewicht, afslanken, voeding gerelateerde klachten (zoals coeliakie, koemelkallergie, diabetes, spijsverteringsproblemen, migraine, vermoeidheid, huidproblemen) en individuele voedingsbehoeften bij sporters, kinderen, ouderen, zwangere enzovoort. Elk onderdeel wordt afgesloten met een uitgebreide behandelingsmethodiek.

Met deze opleiding is een brug geslagen tussen de reguliere- en alternatieve benadering van voeding. U krijgt een helder beeld van gezonde, natuurlijke voeding, maar we gaan ook in op orthomoleculaire voeding en voedingssupplementen. In de opleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan het intakegesprek, omdat dit het fundament vormt voor al uw toekomstige succesvolle behandelingen. Uw beroepshouding komt aan de orde en u krijgt coachingstechnieken aangereikt, zodat u uw klant positief kunt stimuleren en begeleiden.

Met deze opleiding heeft u uitstekende handvatten om zelf een eigen praktijk op te starten, omdat naast gedegen vakkennis, uitgebreid ingegaan wordt op ‘startend ondernemerschap’.

Met deze opleiding heeft u uitstekende handvatten om zelf een eigen praktijk op te starten, omdat naast gedegen vakkennis, uitgebreid ingegaan wordt op ‘startend ondernemerschap’.

Les 1De rol van voeding
Les 2Inleiding in de biologische wetenschap
Les 3Spijsvertering en stofwisseling
Les 4Macrovoedingsstoffen
Les 5Microvoedingsstoffen
Les 6Voedingsmiddelen
Les 7Richtlijnen Goede voeding en Schijf van Vijf
Les 8Alternatieve voedingspatronen
Les 9Voedingssupplementen
Les 10Voedselveiligheid, -hygiene en -wetgeving
Les 11Voeding en milieu
Les 12Dieetmethoden
Les 13Het belang van bewegen
Les 14Het begeleidingsproces
Les 15Medisch onderzoek in relatie tot voeding
Les 16Voedselallergie en -intolerantie
Les 17Vrije radicalen en antioxidanten
Les 18Toxicologie en detoxificatie
Les 19Ziektebeelden
Les 20Specifieke voedingsadviezen
Les 21De voedingsadviseur als coach
Les 22Een eigen praktijk opzetten

Kosten opleiding
Schriftelijke opleiding Voedingsdeskundige € 645,00
5 aanvullende praktijkcolleges                     € 495,00 (optioneel)
Examenkosten                                             € 95,00 (optioneel)


Aanschaf schriftelijk studiemateriaal
Na inschrijving ontvangt de student binnen 3 werkdagen het schriftelijk studiemateriaal in huis.

Rooster Praktijkdagen

Vrijdag (reeds gestart)
10.00 uur – 15.30 uur

lesdag 1: 24 januari 2020
lesdag 2: 6 maart 2020
lesdag 3: 8 mei 2020
lesdag 4: 19 juni 2020
lesdag 5: 10 juli 2020

Zaterdag (reeds gestart) 
10.00 – 15.30 uur 

Lesdag 1: 10 oktober 2020
Lesdag 2: 28 november 2020
Lesdag 3: 23 januari 2021
Lesdag 4: 13 maart 2021
Lesdag 5: 24 april 2021

Opleidingslocatie:

Nieuwegein
Industrieterrein Het Klooster
Ravelijndok 1
Nieuwegein

Leslocatie Nieuw-Vennep.

Leslocatie Amersfoort

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen, die een passie heeft voor voeding en graag mensen coacht naar een gezonde en evenwichtige levensstijl. Ook voor professionals die hun diensten willen uitbreiden zoals fysiotherapeuten, verloskundigen, tandartsassistenten, etc.

Beroepsmogelijkheden
De voedingsdeskundige kan werken vanuit eigen praktijk, maar is ook uitstekend inzetbaar als voedingsvoorlichter/docent bij scholen, afslankinstituten,  bedrijven, sportscholen, Overheid enzovoort.
Ook zeer geschikt als uitbreiding op praktijken, zoals sauna- en wellness complexen, schoonheids- en beautysalons, lifestyle coaching, wellness coaching enzovoort.

Vooropleidingseisen
Geen speciale vooropleiding vereist.

Praktijkcolleges (optioneel)
Kosmeoo Health biedt praktijkcolleges aan (in totaal 5 dagen verspreid over 10 maanden), zodat u de kneepjes van het vak leert in de praktijk.Tijdens de praktijkcolleges wordt middels praktijkopdrachten, beeldmateriaal en rollenspellen het vak Voedingsdeskundige praktisch in beeld gebracht. Uitgangspunten zijn inspireren, motiveren, prikkelen, uitdagen en ervaringen uitwisselen met medestudenten.[Klik hier] voor lesprogramma en lesrooster.

Studiebelasting en studieduurDe studiebelasting is bij een normaal leertempo 5 studie-uren per week. De schriftelijke opleiding kan elk moment gestart worden en duurt gemiddeld 10 maanden.

Vrijstellingenbeleid
Het is niet mogelijk vrijstelling te krijgen voor bepaalde onderdelen uit deze opleiding in verband met reeds bewezen competenties uit het verleden van de student.

Voordelen schriftelijke studie

  • U kunt elk moment starten
  • U studeert in eigen tijd en tempo
  • Meerdere examendata per jaar

Op examen
Zowel in het voorjaar, als in het najaar kan op verschillende data te Haarlem examen gedaan worden. Neem voor details hierover contact op met Kosmeoo Health.

Accreditaties
De opleiding is geaccrediteerd door het toetsingsbureau KTNO.Accreditaties schriftelijke opleiding; BATC, VBAG, LVNG en NVST.Accreditaties 5 praktijkcolleges; LVNG, VBAG en BATC.

Diploma/certificaat
U ontvangt na het behaalde examen het diploma Voedingsdeskundige.U ontvangt na bijwonen praktijkcolleges een certificaat van deelname.

Artikel I. Begrippen

Kosmeoo Health

Kosmeoo Health is de praktijk voor gezondheid en kennis. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel , onder nummer: 54511313.

Praktijkcollege Voedingsdeskundige

De praktijkcollege is ontwikkeld door Kosmeoo Health en bestaat uit 25 contacturen en 5 zelfstudie uren. Het is een bijscholing op de schriftelijke beroepsopleiding Voedingsdeskundige. De praktijkcolleges bestaan uit 5 zaterdagen  en worden verspreid over 10 maanden gegeven.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal betreft de schriftelijke opleiding Voedingsdeskundige, welke erkend is door BATC, VBAG en NVST.

Student

Onder een student wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon die gestart is of voornemens is te starten met de beroepsopleiding Voedingsdeskundige.

Artikel II. Toepasselijkheid inschrijvingsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze inschrijvingsvoorwaarden uitsluitend van toepassing op inschrijving voor de praktijkcollege Voedingsdeskundige en de schriftelijke beroepsopleiding Voedingsdeskundige.Bij inschrijving via de website van Kosmeoo Health  aanvaard de student het aanbod en geeft aan akkoord te zijn met deze inschrijvingsvoorwaarden en zich aan gestelde regels hierin te houden. Na inschrijving ontvangt de student een email met een  inschrijfbevestiging .

Na ontvangst inschrijvingsbevestiging heeft student 14 dagen bedenktijd en mag binnen deze periode zonder opgave van reden of verplichtingen de opleiding kosteloos annuleren per email, telefoon of post.

Artikel III. Algemene Kosmeoo Health regels

Bij onvoldoende deelnemers wordt in overleg uitgeweken naar een andere regio of vindt restitutie van de praktijkcolleges plaats binnen 30 dagen na melding onvoldoende deelnemers.

Alle informatie die studenten verstrekken wordt vertrouwelijk behandeld door Kosmeoo Health.

Een student mag maximaal 2 lesdagen missen. Het is in overleg mogelijk lesdagen in te halen, mits er een bestaande groep is. Alleen met een doktersverklaring is het mogelijk tijdelijk te stoppen met de praktijkcolleges en in te stromen in een volgende bestaande groep. Is er geen bestaande groep vervalt het inhaalrecht.

Op alle door Kosmeoo Health uitgereikte lesmaterialen zoals hand-outs, cursusmateriaal, readers, etc. rusten auteursrechten van Kosmeoo Health. Niets van deze benoemde zaken mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kosmeoo Health.  De auteursrechten en eigendomsrechten van alle opleidingen berusten volledig bij Kosmeoo Health.

Artikel IV. Annulering praktijkcollege Voedingsdeskundige

4.1.
Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de student 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Het lesmateriaal Voedingsdeskundige valt buiten verantwoordelijkheid van Kosmeoo Health.

4.2.
Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de student 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Het lesmateriaal Voedingsdeskundige valt buiten verantwoordelijkheid van Kosmeoo Health.

4.3.
Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang voor aanvang van de opleiding is de student 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Het lesmateriaal Voedingsdeskundige valt buiten verantwoordelijkheid van Kosmeoo Health.

4.4.
Bij annulering minder dan 2 weken voor de startdatum is geen restitutie van de opleiding meer mogelijk. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Student heeft vanaf dat moment betalingsverplichting betreffende de gehele opleiding. Het lesmateriaal Voedingsdeskundige valt buiten verantwoordelijkheid van Kosmeoo Health.

Artikel V. Betalingsvoorwaarden

5.1

Inschrijvingskosten van de praktijkcollege worden voldaan aan Kosmeoo Health. Na inschrijving ontvangt student hiervan een bevestiging en een factuur voor de praktijkcollege. Deze factuur dient binnen 28 dagen na factuurdatum aan Kosmeoo Health te worden voldaan op bankrekeningnummer NL 37 RABO 0103958169 ten name van Kosmeoo.

Betaling en ontvangst lesmateriaal

Na inschrijving bij Kosmeoo Health ontvangt student binnen 3 werkdagen het lesmateriaal Voedingsdeskundige in huis. Kosmeoo Health verzorgt de inschrijving van het lesmateriaal Voedingsdeskundige. CIVAS is verantwoordelijk voor het lesmateriaal, toezending en de betaling van het lesgeld. Hiervoor verwijzen wij naar onderstaand toegevoegd studiereglement van CIVAS.

5.2

Indien student met tijdige betaling in gebreke blijft ten aanzien van de praktijkcolleges is hij verplicht de door Kosmeoo Health te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van Kosmeoo Health bedragen met een minimum van € 50. Vanzelfsprekend kan de student in dit geval niet deelnemen aan de praktijkcolleges.

Artikel VI Klachtenprocedure

Wij streven naar perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure zoals vermeld op onze website www.kosmeoo-health.nl.

Artikel VII. Toepasselijk recht

Op deze inschrijvingsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

NB. Kosmeoo Health is gerechtigd te allen tijde de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen.

Studiereglement CIVAS ten behoeve van lesmateriaal Voedingsdeskundige

Lesgeld: betaal ineens of in handige termijnbedragen U kunt het lesgeld ineens voldoen of in termijnen. Wanneer u het lesgeld ineens voldoet, bent u voordeliger uit wegens besparing van administratiekosten. Betaalt u ineens dan kunt u het lesgeld via een automatische incassomachtiging voldoen of binnen 8 dagen na ontvangst van een factuur. Betaalt u in termijnen dan kan dat uitsluitend via een Inschrijvingsformulier praktijkcollege Voedingsdeskundige.

Incassomachtiging Bij het niet tijdig voldoen van het lesgeld kan CIVAS de toezending van studiemateriaal staken en de huiswerkcorrecties opschorten, terwijl de verplichting tot betaling van het lesgeld blijft bestaan. De eventueel door CIVAS te maken kosten ter inning van achterstallige lesgelden komen ten laste van de nalatige student.

U mag uw studie tijdelijk onderbreken Bij CIVAS studeert u in alle vrijheid. U kunt uw studie dus op elk gewenst moment tijdelijk onderbreken. Onderbreken van de studie brengt geen uitstel van betaling met zich mee. Ook verandert het totaal verschuldigde lesgeld niet.

Profiteer van een flexibel studietempo U studeert geheel in eigen tempo, het volledige lesmateriaal krijgt u in een keer thuisgestuurd. Hoe sneller u het huiswerk ter correctie instuurt, hoe sneller u de studie afrondt. U behoudt gedurende 36 maanden na aanvang recht op correctie en begeleiding. Uw studietempo heeft geen invloed op het totaal verschuldigde lesgeld of de te betalen termijnbedragen.

U mag uw studie voortijdig beëindigen U kunt uw schriftelijke cursus of opleiding op ieder moment voortijdig beëindigen door dit per aangetekende brief te melden aan: CIVAS, Postbus 6006, 2001 HA Haarlem. De opzegtermijn bedraagt één maand overeenkomstig het normale studietempo. Heeft u het lesgeld vooruitbetaald, dan zal CIVAS dat binnen 14 dagen gedeeltelijk terugbetalen naar rato van het aantal nog niet verstreken studiemaanden. Betaalt u in termijnen dan dient u bij voortijdige beëindiging het lesgeld over de opzegtermijn (en eventuele achterstallige lesgelden) nog te voldoen. Studiemateriaal waarvoor u niet betaald heeft, dient u gefrankeerd aan CIVAS te retourneren. Wilt u na ontvangst van het lespakket afzien van de studie dan heeft u het recht het pakket binnen 14 dagen compleet en onbeschadigd retour te zenden aan CIVAS. De verzendkosten komen hierbij voor uw rekening. Vraag bij retourzendingen altijd een verzendbewijs en bewaar dit totdat uw retour bij CIVAS is verwerkt! Zodra uw retour is verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging. Als een retourzending aan CIVAS is verzonden en tijdens het transport vermist raakt, nemen wij – nadat u het verzendbewijs heeft overlegd – de afhandeling van het probleem voor onze rekening. Vermissingen van retourzendingen zonder verzendbewijs vallen buiten onze verantwoordelijkheid en zullen niet in behandeling worden genomen. Heeft u tot tweemaal toe een studie besteld en geretourneerd, dan behouden wij ons het recht voor af te zien van verdere levering. Voor praktijkopleidingen en praktijkdagen gelden de volgende voorwaarden: Tot vier weken voorafgaand aan de start van de opleiding of praktijkdag(en) kunt u kosteloos annuleren. Zegt u op tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding of praktijkdag(en) dan betaalt u 50% van de studiekosten. Bij opzegging minder dan twee weken voor aanvang of bij niet verschijnen bent u het volledige studiegeld verschuldigd. Voor de opleiding Gewichtsconsulent vertegenwoordigt de praktijkdag een waarde van 95 euro. CIVAS behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties, praktijkevenementen of examens te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen.

Portokosten De verzendkosten voor toezending van de lesmaterialen zijn voor rekening van CIVAS. Alle postzendingen aan CIVAS dienen voldoende gefrankeerd te zijn. De verzendkosten voor het insturen en terugontvangen van het huiswerk zijn voor rekening van de cursist. Stuurt u huiswerk per e-mail in, dan heeft u geen portokosten.

Lesmateriaal Inschrijvingsformulier praktijkcollege Voedingsdeskundige Na betaling van het lesgeld mag u het studiemateriaal houden om te gebruiken voor persoonlijke studie. Het studiemateriaal is niet overdraagbaar. Het auteurs- en eigendomsrecht berusten bij CIVAS.

Examen, certificaat en diploma De student ontvangt binnen drie weken na het insturen van het laatste huiswerk voor de meeste studies kosteloos een certificaat of studieverklaring, bij een gemiddeld behaald cijfer van 5,5 of hoger. Een diploma wordt verstrekt na het behalen van het examen. De kosten voor een openboekexamen en het diploma tezamen bedragen €25,00. De kosten voor een klassikaal examen inclusief diploma bedragen €95,00. Voorwaarde voor de ontvangst van het certificaat of diploma is dat het lesgeld en/of het examengeld door de student is voldaan. CIVAS informeert de student tijdig over datum en locatie van een klassikaal examen. Aan een af te nemen klassikaal examen kan slechts worden deelgenomen als de student zich uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk, per e-mail of telefonisch als examenkandidaat aanmeldt en tijdig het verschuldigde examengeld betaalt.

Examengarantie en herexamen CIVAS begeleidt u net zo lang totdat u voor het examen bent geslaagd, mits alle huiswerkopgaven ter correctie zijn ingestuurd. Openboekherexamens zijn kosteloos, een klassikaal herexamen kost €45,00.

Klachtenafhandeling CIVAS zet zich volledig in om van uw studie een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt u ons dat dan per omgaande (schriftelijk: Postbus 6006, 2001 HA Haarlem, per e-mail: info@civas.nl of telefonisch: 023 5511511). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. CIVAS is lid van de branchevereniging PAEPON / NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen, die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Wilt u meer weten over de klachtenafhandeling bij CIVAS? Bekijk dan de uitgebreide klachtenprocedure elders op deze website.

Aansprakelijkheid CIVAS is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan CIVAS nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door cursist of enig andere persoon. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door de cursist betaalde lesgeld.

Geschillen Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, dan is het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem voor beide partijen bindend.

Wet Bescherming Persoonsgegevens Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor CIVAS van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. CIVAS verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. CIVAS verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren. CIVAS gebruikt uw gegevens uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven Inschrijvingsformulier praktijkcollege Voedingsdeskundige van studenten, toesturen van lespakketten, huiswerkbegeleiding en het toesturen van informatie over onze producten en daaraan gerelateerde informatie. Wilt u geen informatie meer ontvangen dan kunt u dat schriftelijk of per e-mail meedelen. Ook alle overige informatie die u aan CIVAS verstrekt of met een van onze medewerkers deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.