Met het diploma Beweegconsulent (LSR) op zak kunnen gediplomeerden in de sportieve recreatie alle kanten op. Deze complete beweegopleiding is interessant voor voedingsconsulenten die naast de voedingsbegeleiding, nu ook met hun cliënten willen bewegen! Ook voor iedereen die werkzaam is of wil zijn bij sportverenigingen, kinderdagverblijven, sport BSO’s, animatie-en recreatieteams, de naschoolse opvang en voor buurtsportcoaches en aankomende sportleiders in het buurt-en welzijnswerk.

Plezier in bewegen is een belangrijk aspect om uw cliënten in beweging te krijgen en te houden. Na het volgen van deze opleiding hoeft u uw cliënten niet naar een georganiseerde sportclub of de sportschool te sturen; U gaat zelf met uw cliënten aan de slag!

Tip: informeer alvast bij uw (JOGG-) gemeente naar een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten. Veel gemeenten vinden sportieve recreatie belangrijk. Dit leidt vaak tot subsidiemogelijkheden.

Geaccrediteerde opleiding
De opleiding is ontwikkeld door de Nederlandse Sport Alliantie en gecertificeerd door ministerie VWS. De beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, de BGN, heeft de opleiding geaccrediteerd mer 14 BGN-punten.
De opleiding is speciaal op maat geschreven voor de doelgroep voedingsconsulenten, die werkt met cliënten die hun leefstijl willen aanpassen naar een gezonde eet- en beweegpatroon! De docente van de opleiding is werkzaam als sportdocente bij de Gelderse Sportfederatie GSF, en daarnaast ook BGN-gewichtsconsulent met de sportspecialisatie “Sport en Voeding”.

DoelgroepDiëtisten, gewichtsconsulenten, voedingsdeskundigen, leefstijlcoaches, leefstijlcoaches, therapeuten, etc.
VooropleidingGeen specifieke vooropleiding vereist
Accreditatie14 BGN-punten en erkend door ministerie VWS
studieduur6 lesdagen + 1 examendag, 4 maanden
Stage30 uur bij een vereniging/sportclub
LesmateriaalCursusmap, incl. werkboek/portfolio
ExamenDit wordt afgenomen door een externe NSA examinator
Nadere informatieNeemt u voor nadere informatie gerust contact op met Jessica van Vliet, jessica@kosmeoo-health.nl of bel met 06-546 93 542

Deze opleiding is gericht op het aanreiken van kennis en vaardigheden waardoor u  op een verantwoorde, eigentijdse en stimulerende wijze leiding kunt gaan geven aan groepen en/of individuele recreatieve sporters.

In de opleiding staan talrijke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden centraal over onderwerpen als:

 • Verantwoord les- en leidinggeven,
 • Sport- en spelrepertoire,
 • Het aanbieden en aanpassen van verschillende recreatieve sportieve activiteiten en evenementen.
 • Vrijwilligers aansturen;
 • Activiteiten organiseren;
 • Het reflecteren/terugkijken op u eigen handelingen ,
 • Het voorkomen van blessures en ongevallen (EHBSO).

Deze vaardigheden worden behaald door :

Basisblokken (30 uren)
2½ uur           Leren reflecteren.
15 uur            Praktijk les-en leiding geven
5 uur              Les- en leiding geven theorie.
2½ uur           EHBSO toets en praktijk EHBSO.
2½ uur           Grote organisatievormen en evenementen, theorie en praktijk.
2½ uur           Aansturen van kader theorie.

Keuzeblokken (inhoud facultatief)
5 uur  Inspanningsfysiologie en keuze van de groep

Stagelopen – 30 uur.
U gaat 30 uur stage stagelopen bij een vereniging/sportschool welke sportactiviteiten aanbiedt.
U gaat tijdens deze stage opdrachten maken uit de map voor het portfolio en lesgeven aan groepen.

Cursusmap
Dit cursistenboek bestaat uit drie delen:

 1. Het informatieve deel. Hier vind u informatie over de cursus, theorie, repertoire etc.
 2. Een werkboek. Dit gedeelte geldt als portfolio. Hierin moeten de opdrachten, de planningsformulieren,  de beroepspraktijkvorming (stage), de evaluatieverslagen en de bewijzen van de leercoach, de expert en de praktijkbegeleider te vinden zijn.
 3. Bijlagen.

Examens

Als afronding wordt er een portfolio gemaakt en een praktijkexamen afgenomen. Dit bestaat uit de volgende onderdelen die door een externe examinator van de NSA worden beoordeeld:

Onderdeel 1
Geven van een sportles of het leiden van een kleine activiteit.

 • U gaat 6 lessen voorbereiden. (schriftelijk)
 • 1 les gaat u in de praktijk geven

Onderdeel 2
Het organiseren van een grotere activiteiten en/of evenementen.

 • U gaat een grote activiteit organiseren (bijvoorbeeld een sportdag).
 • Hierover gaat u een verslag schrijven en dit verslag wordt beoordeeld. Dit examen is schriftelijk.

Onderdeel 3.
Het aansturen van vrijwilligers.

 • U gaat vrijwilligers aansturen (bijvoorbeeld op de door u georganiseerde activiteit).
  Hierover gaat u een verslag schrijven en dit verslag wordt beoordeeld.
  Het examen is schriftelijk

Kosten opleiding
Opleiding Leider Sportieve Recreatie  € 749,00 ( of 3 termijnen van ad € 285.00)
Examenkosten                                     €   65,00

Inbegrepen;
Cursusmap
Koffie, thee, water

Rooster opleiding

Lesdag: Donderdag

Start bij voldoende deelnemers.

Opleidingslocatie

Papendal
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem

Leslocatie Arnhem.

Artikel I
Begrippen

Kosmeoo Health
Kosmeoo Health is de praktijk voor gezondheid en kennis. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer: 54511313.

Opleiding Leider Sportieve Recreactie
Deze opleiding is ontwikkeld door de Nederlandse Sport Alliantie en aangepast voor de doelgroep van Kosmeoo Health; voedings- en leefstijlprofessionals.. De opleiding bestaat uit 6 praktijkdagen en een examendag.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit een cursusmap. Deze worden op de eerste praktijkdag uitgereikt.

Student:
Onder een student wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon die gestart is of voornemens is te starten met de opleiding Leider Sportieve Recreatie en zich middels een inschrijvingsformulier hiervoor inschrijft.

Artikel II
Inschrijvingsbevestiging en toepasselijkheid inschrijvingsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze inschrijvingsvoorwaarden uitsluitend van toepassing op inschrijving voor de opleiding Leider Sportieve Recreatie . Bij Inschrijving via de website van Kosmeoo Health aanvaard de student het aanbod en geeft aan akkoord te zijn met deze inschrijvingsvoorwaarden en zich aan de getelde regels te houden. Na inschrijving ontvangt de student een email met inschrijfbevestiging

Na ontvangst inschrijvingsbevestiging heeft student 14 dagen bedenktijd en mag binnen deze periode zonder opgave van reden of verplichtingen de opleiding kosteloos annuleren per email, telefoon of post.

Artikel III
Algemene Kosmeoo Health regels

Bij onvoldoende deelnemers wordt in overleg uitgeweken naar een andere regio of vindt restitutie van de reeds betaalde factuur plaats binnen 30 dagen na melding onvoldoende deelnemers.

Student mag maximaal 1 lesdag missen. Het is niet mogelijk lesdagen in te halen. Alleen met een doktersverklaring is het mogelijk tijdelijk te stoppen met de opleiding en in te stromen in een volgende bestaande groep. Is er geen bestaande groep vervalt dit inhaalrecht.

Op alle door Kosmeoo Health uitgereikte lesmaterialen zoals hand-outs, cursusmateriaal, readers, etc. rusten auteursrechten van Kosmeoo Health. Niets van deze benoemde zaken mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kosmeoo Health.  De auteursrechten en eigendomsrechten van alle opleidingen berusten volledig bij Kosmeoo Health.

Het is niet toegestaan om film- en/of geluidsopnamen te maken tijdens de klassikale lessen van Kosmeoo Health.

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Kosmeoo Health.

Artikel IV
4.1.
Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de student 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd..

4.2.
Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de student 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4.3.
Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang voor aanvang van de opleiding is de student 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4.4.
Bij annulering minder dan 2 weken voor de startdatum is geen restitutie van de opleiding meer mogelijk. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Student heeft vanaf dat moment betalingsverplichting betreffende de gehele opleiding.

Artikel V
Betalingsvoorwaarden
5.1
Na inschrijving ontvangt student via email een inschrijvingsbevestiging en een factuur voor betaling. Deze factuur dient maximaal binnen 28 dagen na factuurdatum aan Kosmeoo Health te worden voldaan op bankrekeningnummer NL37 RABO 0103 9581 69  ten name van Kosmeoo. Betaling van het volledige lesgeld dient in ieder geval voorafgaande aan de eerste lesdag te zijn voldaan.

5.2
Indien student met tijdige betaling in gebreke blijft is hij verplicht de door Kosmeoo Health te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van
Kosmeoo Health bedragen met een minimum van € 50. Vanzelfsprekend kan de student in dit geval niet deelnemen aan de bijscholingstraining.

Artikel VI
Klachtenprocedure
Wij streven naar perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure zoals vermeld op onze website www.kosmeoo-health.nl.

Artikel VII
Toepasselijk recht
Op deze inschrijvingsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
N.B. Kosmeoo Health is gerechtigd te allen tijde de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen.