Inleiding
U heeft uw vakdiploma op zak en wilt een eigen bedrijf opstarten. Uw droom wordt werkelijkheid! U verhoogt uw slagings-kans door u goed voor te bereiden, want een succesvol bedrijf runnen vraagt naast vakkennis goede ondernemerskwaliteiten. 

Met deze schriftelijke cursus bereiden wij u van A tot Z voor op het ondernemerschap, zodat u gedegen bent voorbereid op uw toekomstig bedrijf.

Dit vergroot uw kans op succesvol ondernemerschap, want u mist geen enkel aspect en houdt zo de touwtjes in handen. Bovendien bent u een goede gesprekspartner voor externe adviseurs, zoals de bank, uw accountant enzovoort.

Branchegericht afstandsonderwijs
Deze cursus is uniek, omdat deze specifiek geschreven is voor professionals uit de gezondheidszorg. Dit betekent, dat u zich zult herkennen in de praktijkgerichte voorbeelden en informatie.
Zo besteden we onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen; 

 • Hoe schrijf ik een gedegen ondernemingsplan
 • Welk behandeltarief kan ik hanteren
 • Kies ik voor praktijk aan huis, huur pand, onderdeel van een gezondheidspraktijk
 • Wanneer vergoeden zorgverzekeraars mijn behandelingen
 • Wat is een BIG register
 • Hoe ga ik om met concurrentie
 • Hoe zet ik een basisadministratie op
 • Hoe zet ik me in de markt
 • Hoe werf ik klanten
 • Hoe kan ik mijn merk beschermen
 • Wat kan de pers voor mij betekenen en hoe schrijf ik een persbericht
 • Wat betekent beroepscode
 • Welke gesprekstechnieken kan ik hanteren
BeroepsmogelijkhedenDe opleiding is geschikt voor iedereen die zich gedegen wil voorbereiden op de start van zijn/haar onderneming en voor degene die gevraagd is om ondernemerstaken van de werkgever op zich te nemen.
VooropleidingseisenEr is geen specifieke vooropleiding vereist.
Studiebelasting en studieduurU kunt deze schriftelijke cursus elk moment starten. Studieduur is 6 maanden bij een gemiddelde studiebelasting van 5 uren per week.
Diploma of studieverklaringNa afronding van de lessen ontvangt u kosteloos een studieverklaring. Als u wilt kunt u vervolgens deelnemen aan het openboekexamen ter verkrijging van het BGN,- BATC- en ABvC-erkende diploma. De BGN heeft deze cursus met 15 punten geaccrediteerd.
Tarief cursus€ 300,00
Gratis studiegesprek/aanvragen brochureKosmeoo Health nodigt u uit voor een gratis persoonlijk of telefonisch studiegesprek. De cursus ligt ter inzage op de praktijk te Kockengen. Voor aanvraag brochure of studiegesprek stuurt u een mailtje naar informatie@kosmeoo-health.nl. Bellen kan natuurlijk ook naar Jessica van Vliet, 06-54693542.
Aanschaf schriftelijk studiemateriaalNa inschrijving ontvangt student binnen 3 werkdagen het complete schriftelijk studiemateriaal in huis.

Les 1 Marketing Algemeen
Les 2 Marketingplan – Marketingformule
Les 3 Marketingplan – Analyse van de markt 
Les 4 Marketingplan – Marketingbeleid
Les 5 Vervolg Marketingplan – Marketingbeleid
Les 6 Wet- en regelgeving
Les 7 Ondernemingsvormen
Les 8 De Belastingdienst
Les 9 Financieel Management
Les 10 Ondernemersplan schrijven
Les 11 Personeel
Les 12 Personeel – vervolg
Les 13 Organisatie
Les 14 Bedrijfsadministratie

*Artikel I. Begrippen

Kosmeoo Health:
Kosmeoo Health is de praktijk voor gezondheid en kennis. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer:54511313.

Start uw eigen praktijk:
Start uw eigen praktijk is een schriftelijke studie, ontwikkeld door Kosmeoo Health en wordt uitgegeven door Civas. Kosmeoo Health verzorgt de inschrijving. Na inschrijving ontvangt student het lesmateriaal binnen 3 werkdagen in huis. Civas is verantwoordelijk voor het lesmateriaal, toezending en de betaling van het lesgeld. Hiervoor verwijzen wij naar onderstaand toegevoegd studiereglement.

Het diploma Start uw eigen praktijk is geaccrediteerd als bijscholing door Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), 15 punten en de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC); aantal ECTS 4.5 en de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC); aantal PE-punten 70.

Student:
Onder een student wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon die gestart is of voornemens is te starten met de schriftelijke studie Start uw eigen praktijk.

Artikel II. Toepasselijkheid inschrijvingsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze inschrijvingsvoorwaarden uitsluitend van toepassing op inschrijving voor Start uw eigen praktijk.

Na ontvangst inschrijvingsbevestiging heeft student 14 dagen bedenktijd en mag binnen deze periode zonder opgave van reden of verplichtingen de studie kosteloos annuleren per email, telefoon of post.

Artikel III. Algemene Kosmeoo Health regel

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Kosmeoo Health.

Artikel IV. Klachtenprocedure

Wij streven naar perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure zoals vermeld op onze website www.kosmeoo-health.nl.

Artikel V. Toepasselijk recht

Op deze inschrijvingsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Kosmeoo Health is gerechtigd te allen tijde de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen.

Studiereglement Civas ten behoeve van studie Start uw eigen praktijk
Lesgeld: betaal ineens of in handige termijnbedragen

U kunt het lesgeld ineens voldoen of in termijnen. Wanneer u het lesgeld ineens voldoet, bent u voordeliger uit wegens besparing van administratiekosten. Betaalt u ineens dan kunt u het lesgeld via een automatische incassomachtiging voldoen of binnen 8 dagen na ontvangst van een factuur. Betaalt u in termijnen dan kan dat uitsluitend via een incassomachtiging. Bij het niet tijdig voldoen van het lesgeld kan Civas de toezending van studiemateriaal staken en de huiswerkcorrecties opschorten, terwijl de verplichting tot betaling van het lesgeld blijft bestaan. De eventueel door Civas te maken kosten ter inning van achterstallige lesgelden komen ten laste van de nalatige student.

U mag uw studie tijdelijk onderbreken
Bij Civas studeert u in alle vrijheid. U kunt uw studie dus op elk gewenst moment tijdelijk onderbreken. Onderbreken van de studie brengt geen uitstel van betaling met zich mee. Ook verandert het totaal verschuldigde lesgeld niet.

Profiteer van een flexibel studietempo
U studeert geheel in eigen tempo, het volledige lesmateriaal krijgt u in een keer thuisgestuurd. Hoe sneller u het huiswerk ter correctie instuurt, hoe sneller u de studie afrondt. U behoudt gedurende 36 maanden na aanvang recht op correctie en begeleiding. Uw studietempo heeft geen invloed op het totaal verschuldigde lesgeld of de te betalen termijnbedragen.

U mag uw studie voortijdig beëindigen
U kunt uw schriftelijke cursus of opleiding op ieder moment voortijdig beëindigen door dit per aangetekende brief te melden aan: Civas, Postbus 6006, 2001 HA Haarlem. De opzegtermijn bedraagt één maand overeenkomstig het normale studietempo. Heeft u het lesgeld vooruitbetaald, dan zal Civas dat binnen 14 dagen gedeeltelijk terugbetalen naar rato van het aantal nog niet verstreken studiemaanden. Betaalt u in termijnen dan dient u bij voortijdige beëindiging het lesgeld over de opzegtermijn (en eventuele achterstallige lesgelden) nog te voldoen. Studiemateriaal waarvoor u niet betaald heeft, dient u gefrankeerd aan Civas te retourneren. Wilt u na ontvangst van het lespakket afzien van de studie dan heeft u het recht het pakket binnen 14 dagen compleet en onbeschadigd retour te zenden aan Civas. De verzendkosten komen hierbij voor uw rekening. Vraag bij retourzendingen altijd een verzendbewijs en bewaar dit totdat uw retour bij Civas is verwerkt! Zodra uw retour is verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging. Als een retourzending aan Civas is verzonden en tijdens het transport vermist raakt, nemen wij – nadat u het verzendbewijs heeft overlegd – de afhandeling van het probleem voor onze rekening. Vermissingen van retourzendingen zonder verzendbewijs vallen buiten onze verantwoordelijkheid en zullen niet in behandeling worden genomen. Heeft u tot tweemaal toe een studie besteld en geretourneerd, dan behouden wij ons het recht voor af te zien van verdere levering. Voor praktijkopleidingen en praktijkdagen gelden de volgende voorwaarden: Tot vier weken voorafgaand aan de start van de opleiding of praktijkdag(en) kunt u kosteloos annuleren. Zegt u op tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding of praktijkdag(en) dan betaalt u 50% van de studiekosten. Bij opzegging minder dan twee weken voor aanvang of bij niet verschijnen bent u het volledige studiegeld verschuldigd. Voor de opleiding Gewichtsconsulent vertegenwoordigt de praktijkdag een waarde van 95 euro. Civas behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties, praktijkevenementen of examens te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen.

Portokosten
De verzendkosten voor toezending van de lesmaterialen zijn voor rekening van Civas. Alle postzendingen aan Civas dienen voldoende gefrankeerd te zijn. De verzendkosten voor het insturen en terugontvangen van het huiswerk zijn voor rekening van de cursist. Stuurt u huiswerk per e-mail in, dan heeft u geen portokosten.

Lesmateriaal
Na betaling van het lesgeld mag u het studiemateriaal houden om te gebruiken voor persoonlijke studie. Het studiemateriaal is niet overdraagbaar. Het auteurs- en eigendomsrecht berusten bij Civas.

Examen, certificaat en diploma
De student ontvangt binnen drie weken na het insturen van het laatste huiswerk voor de meeste studies kosteloos een certificaat of studieverklaring, bij een gemiddeld behaald cijfer van 5,5 of hoger. Een diploma wordt verstrekt na het behalen van het examen. De kosten voor een openboekexamen en het diploma tezamen bedragen €25,00. De kosten voor een klassikaal examen inclusief diploma bedragen €95,00. Voorwaarde voor de ontvangst van het certificaat of diploma is dat het lesgeld en/of het examengeld door de student is voldaan. Civas informeert de student tijdig over datum en locatie van een klassikaal examen. Aan een af te nemen klassikaal examen kan slechts worden deelgenomen als de student zich uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk, per e-mail of telefonisch als examenkandidaat aanmeldt en tijdig het verschuldigde examengeld betaalt.

Examengarantie en herexamen
Civas begeleidt u net zo lang totdat u voor het examen bent geslaagd, mits alle huiswerkopgaven ter correctie zijn ingestuurd. Openboekherexamens zijn kosteloos, een klassikaal herexamen kost €45,00.

Klachtenafhandeling
Civas zet zich volledig in om van uw studie een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt u ons dat dan per omgaande (schriftelijk: Postbus 6006, 2001 HA Haarlem, per e-mail: info@civas.nl of telefonisch: 023 5511511). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Civas is lid van de branchevereniging PAEPON / NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen, die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Wilt u meer weten over de klachtenafhandeling bij Civas? Bekijk dan de uitgebreide klachtenprocedure elders op deze website.

Aansprakelijkheid
Civas is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan Civas nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door cursist of enig andere persoon. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door de cursist betaalde lesgeld.

Geschillen
Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, dan is het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem voor beide partijen bindend.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Civas van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Civas verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Civas verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren. Civas gebruikt uw gegevens uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van studenten, toesturen van lespakketten, huiswerkbegeleiding en het toesturen van informatie over onze producten en daaraan gerelateerde informatie. Wilt u geen informatie meer ontvangen dan kunt u dat schriftelijk of per e-mail meedelen. Ook alle overige informatie die u aan Civas verstrekt of met een van onze medewerkers deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.