baby-lach-300x300“Een goed begin is het halve werk” gaat zeker op voor het voorkomen van overgewicht en het risico op andere klachten en kwaaltjes tijdens een mensenleven. Waar kun je nu beter beginnen dan aan het begin van een nieuw mensenleven.

Het wordt wetenschappelijk steeds meer aangetoond hoe groot de invloed van voeding is, voorafgaand en tijdens de zwangerschap, op een mensenleven lang. De professional krijgt alle informatie om de doelgroep voor te lichten en te adviseren rondom de zwangerschap mbt gezonde voeding, Tevens wordt de voeding van de pasgeborene tot en met het 2e levensjaar uitgebreid behandeld.

DoelgroepVoor voedlngsprofessionals met interesse in werken met de doelgroep.
VooropleidingKennis van voedingsleer
AccreditatiesDeze training is geaccrediteerd door de BGN met 2,5 punt
Lesmateriaalsyllabus en hand-outs
OpleidingsniveauHBO
Locatie tijd en datumzie tabblad onder voor actuele data en locaties.
Kosten opleiding€ 189,00 inclusief hand-outs en syllabus
CertificaatNa afronding van de training ontvangt de student een certificaat.
Nadere informatieVraag vrijblijvend nadere informatie via email informatie@kosmeoo-health.nl of bel met contactpersoon Jessica van Vliet, 06-546 935 42
Inschrijving Zie voor het inschrijfformulier onderaan of via het snelmenu aan de rechterkant.

Voor conceptie:


 • Belang van gezonde voeding


 • Leefstijl van aanstaande vader


 • Leefstijl aanstaande moeder


 • Voordelen van een gezond gewicht


 • Gezonde darmflora


 • Milieu/werkomgeving


 • Stress


 • Slaap


 • Beweging


 • Foliumzuur en andere voedingstoffen


 • Alcohol, drank en drugs


Tijdens de zwangerschap:


 • Fases zwangerschap/ ontwikkeling foetus


 • Aankomen tijdens zwangerschap


 • Darmflora mama


 • Voeding; eten voor twee of niet?


 • Gezonde darmflora


 • Beweging/sporten tijdens  de zwangerschap


 • Vitaminen en mineralen


 • Gezonde vetten


 • Wat wel, wat niet


Na de zwangerschap / geboorte:


 • Darmflora baby


 • Terug naar gezond gewicht mama


 • Belang borstvoeding moeder en kind


 • Vraag en aanbod


 • Wat je meer moet weten over borstvoeding


 • Flesvoeding


 • Introductie bijvoeding


[Vervolg] Na de zwangerschap / geboorte:


 • Leren eten


 • Smaakontwikkeling


 • Groei en ontwikkeling baby


 • Voeding in het 2e jaar


 • Bewegen met je kind


 • ADH’s en ADI’s


 • Rol van consultatiebureau/GGD


 • Opa’s, oma’s en kinderdagverblijf


Startdata:

 • Zaterdag 13 februari 2021
 • Zaterdag 17 april 2021
 • Vrijdag 25 juni 2021

nb. de scholing betreft 1 lesdag

Tijd:

10.00 uur – 16.30

Locatie Nieuwegein

Industrieterrein Het Klooster
Ravelijndok 1 ( bij bedrijf CT deBoer)
Nieuwegein
Gratis parkeren

Locatie Nieuwegein

Voorwaarden ;
Artikel I Begrippen
Kosmeoo Health:
Kosmeoo Health is de praktijk voor gezondheid en kennis. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer: 54511313.
Eendaagse training van kinderwens tot minimens
Deze training is ontwikkeld door Kosmeoo Health en wordt verzorgd door Kosmeoo Health. De opleiding bestaat uit 1 praktijkdag.
Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit een map met handouts. Deze worden op de praktijkdag uitgereikt.
Student:
Onder een student wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon die gestart is of voornemens is te starten met de eendaagse training gezonde voeding van kinderwens tot minimens, en zich middels een inschrijvingsformulier hiervoor inschrijft.

Artikel II
Inschrijvingsbevestiging en toepasselijkheid inschrijvingsvoorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze inschrijvingsvoorwaarden uitsluitend van toepassing op inschrijving voor de training Gezonde voeding; ‘van kinderwens tot minimens’.

Bij inschrijving via de website van Kosmeoo Health  aanvaard de student het aanbod en geeft aan akkoord te zijn met deze inschrijvingsvoorwaarden en zich aan gestelde regels hierin te houden. Na inschrijving ontvangt de student een email met een  inschrijfbevestiging .

Na ontvangst inschrijvingsbevestiging heeft student 14 dagen bedenktijd en mag binnen deze periode zonder opgave van reden of verplichtingen de opleiding kosteloos annuleren per email, telefoon of post.

Artikel III  Algemene Kosmeoo Health regels
Bij onvoldoende deelnemers wordt in overleg uitgeweken naar een andere datum of vindt restitutie van de reeds betaalde factuur plaats binnen 30 dagen na melding onvoldoende deelnemers.

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Kosmeoo Health.

Op alle door Kosmeoo Health uitgereikte lesmaterialen zoals hand-outs, cursusmateriaal, readers, etc. rusten auteursrechten van Kosmeoo Health. Niets van deze benoemde zaken mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kosmeoo Health.  De auteursrechten en eigendomsrechten van alle opleidingen berusten volledig bij Kosmeoo Health.

Het is niet toegestaan om film- en/of geluidsopnamen te maken tijdens de klassikale lessen van Kosmeoo Health.
Artikel IV
4.1. Annulering
Tot 30 dagen voor de trainingsdatum kan een student schriftelijk annuleren. De annuleringskosten bedragen € 50,00. Reeds betaalde studiekosten worden door Kosmeoo Health binnen 30 dagen gerestitueerd. De annuleringskosten worden hiermee verrekend.
4.2. Bij annulering binnen 30 dagen voor de trainingsdatum is geen restitutie meer mogelijk. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Student heeft vanaf dat moment betalingsverplichting betreffende de trainingsdag.

Artikel V Betalingsvoorwaarden
5.1
Na inschrijving ontvangt student via email een inschrijvingsbevestiging en een factuur voor betaling. Deze factuur dient maximaal binnen 28 dagen na factuurdatum aan Kosmeoo Health te worden voldaan op bankrekeningnummer NL37 RABO 0103 9581 69  ten name van Kosmeoo. Betaling van het volledige lesgeld dient in ieder geval voorafgaande aan de trainingsdag te zijn voldaan.
5.2
Indien student met tijdige betaling in gebreke blijft is hij verplicht de door Kosmeoo Health te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van Kosmeoo Health bedragen met een minimum van € 50. Vanzelfsprekend kan de student in dit geval niet deelnemen aan de training. Artikel VI Klachtenprocedure Wij streven naar perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure zoals vermeld op onze website www.kosmeoo-health.nl.

Artikel VII Toepasselijk recht
Op deze inschrijvingsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
NB.: Kosmeoo Health is gerechtigd te allen tijde de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen.