Doelstelling
Deze 6- daagse specialisatie opleiding is de geaccrediteerde specialisatie voor BGN-Gewichtsconsulenten. Tevens  voor  zorgprofessionals, die kinderen in verschillende leeftijdsfasen met overgewicht én hun ouders willen coachen naar een gezonde leefstijl. Inclusief kookworkshops!

Veel kinderen eten te veel suiker, zout, verkeerde vetten, en teveel kleur-, geur- en smaakstoffen (E nummers). Het resultaat is vaak, dat de kinderen of te dik, lui of juist overactief worden. Kinderen blijken zich veel beter te gaan voelen als ze natuurlijke, onbewerkte voeding eten. Daarom gaan we binnen deze specialisatie juist met deze voeding aan de slag.

Theorie en praktijk hand in hand
Naast het opdoen van gedegen theoretische kennis op het gebied van natuurlijke voeding en het leren coachen van kinderen met overgewicht en hun ouders, gaat de student tijdens deze opleiding zelf recepten ontwikkelen, bereiden en gezamenlijk nuttigen met als doel deze voedingswijze over te brengen op de doelgroep; kinderen en hun ouders.

Accreditaties
BGN, Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
Deze scholing is geaccrediteerd door de BGN. Na succesvolle afronding worden BGN- leden op de website www.gewichtsconsulenten.nl als specialist Kind en Voeding aangemerkt! Het levert 15 BGN nascholingspunten op.

Deze scholing is tevens geaccrediteerd door de stichting KTNO (tbv VBAG, BATC en LVNG).

DoelgroepenDiëtisten, gewichtsconsulenten, voedingsdeskundigen, orthomoleculair therapeuten, natuurvoedingsadviseurs en professionals die met kinderen werken
VooropleidingMinimaal kennis van voedingsleer.
Studieduur3 maanden
Contacturen6 praktijkdagen; 42 contacturen
OpleidingsniveauHBO
Zelfstudie4 uren per week; totaal 48 uren
LesmateriaalStudentenmap met inhoud
Zelf aan te schaffen ingrediënten tijdens opleiding ten behoeve van receptbereiding.
DiplomaAls de eindtoets met een voldoende is afgerond en aan de betalingsverplichting is voldaan, ontvangt de student het diploma Kind en Natuurlijke voeding. Bij een onvoldoende wordt er in overleg een herkansingsmoment gepland.
VrijstellingenbeleidVoor deze opleiding gelden geen vrijstellingen voor eerdere verworven competenties.

Praktijkdag 1

Onderwerpen:

 • Uitleg 4 voedingspijlers;
  • Kennis van voeding
  • Zintuigen bij voeding
  • Emotie bij voeding
  • Betekenis/belang van voeding
 • Historie voeding
 • Voeding algemeen
 • Voedingspatronen/culturen;
  • Voeding en religie
  • Voeding en overtuiging
  • Voeding bij verschillende culturen
 • Algemeen aanvaarde Nederlandse voedingspatronen
 • Natuurlijke voeding
 • Gezond gerecht/receptuur bedenken
 • Zintuigentest; smaken herkennen

 

Praktijkdag 2

Onderwerpen:

 • (Smaak-)ontwikkeling van het kind
  -Voorafgaand aan conceptie
  -Babyperiode 0-2 jaar
  -Peuter/kleuter
  -Schoolgaand kind 4-12 jaar
  -Pubers/adolescenten 12-18 jaar
 • Voedingsschema per leeftijdsfase; geef zelf het gezonde voorbeeld!
  • Energiebehoefte en verbruik per leeftijdsfase
  • Behoefte energie- en niet-energieleverende voedingsstoffen per leeftijdsfase
  • Richtlijnen Goede voeding per leeftijdsfase
  • Ontwikkeling algemeen per leeftijdsfase
 • Warenkennis algemeen
 • Etiketten lezen
  – Supermarktspeurtocht
  – Kindermarketing
  – Nudging in supermarkt (beïnvloeding van onbewust gedrag)
 • Suiker, suikervervangers en E-nummers
 • Intoleranties voor additieven
 • Geef het goede voorbeeld!
 • Uitbreiding op het ontwikkelen van receptuur
 • Proeven en reageren op de gemaakte lunchgerechten

Praktijkdag 3

Onderwerpen:

 • Pijler 2; welke invloed hebben zintuigen op voeding
 • Positief beïnvloeden van gedrag bij kinderen tav eten
 • Oorzaken en gevolgen overgewicht bij kinderen
 • Bespreken BOFT-thema’s
 • JOGG, jongeren op gezond gewicht
 • Uitbreiding op kennis/ontwikkeling van receptuur, speciaal voor kinderen
 • Proeven en reageren op de gemaakte soepen
 • Praktijkopdracht; Kookworkshop

Praktijkdag 4

Onderwerpen:

 • Diëten, waarom ze niet werken
  • Psychische belasting
 • Voeding gerelateerde problemen bij kinderen
  • Rol consultatiebureau
  • Ondergewicht/overgewicht
   • BMI
   • Groeicurve
   • Middelomtrek en lichaamsvetpercentage
   • Zelf begeleiden of doorverwijzen
  • Obstipatie en diarree
   • Zelf begeleiden of doorverwijzen
  • Diabetes mellitus
   • Zelf begeleiden of doorverwijzen
  • Eetstoornissen
   • Zelf begeleiden of doorverwijzen
  • Voedselintolerantie en voedselallergie
   • Zelf begeleiden of doorverwijzen
 • Proeven van de meegebrachte traktaties en tussendoortjes
 • Pijler 3 :Emotie bij voeding
 • Beweging
  • Beweegnorm voor kinderen
  • Voeding en sport
  • Sportdranken en energiedranken
 • Maken anamnese en behandelplan

Praktijkdag 5

Onderwerpen:

 • Coachen/begeleiden van kinderen
  • Professionele gesprekken voeren met ouder en kind
  • Omgang met kinderen in verschillende leeftijdsfasen
  • Motiveren middels het ´samenwerkingsmodel´ van Carl Rogers
 • Aanleren van gewenst eetgedrag
  • psychologische en sociale factoren rondom eetgedrag
  • Belonen prestaties
 • Voorlichting geven aan ouder en kind
  • Basisprincipes gezonde voeding
  • Voorbeeld dagmenu´s
  • Client gebonden voorlichting
  • Ideeën voor partijtjes
  • Dikker door schrokken
  • Mindful eten
  • Dagelijkse beweging
  • Voorlichtingsbrochures en bestaand lesmateriaal
 • Ouderverantwoordelijkheden
 • Invloed van derden
  • Media
  • Internet
  • Gezonde schoolkantine
 • Voorbeeld begeleidingstraject
  • Voorbeeld voedingsplan
  • Voorbeeld bewegingsplan
 • Cliëntcasussen bespreken

 

Praktijkdag 6

Onderwerpen:

 

 • Student levert blad met afgetekende praktijkopdrachten in
 • Student geeft korte presentatie
 • Afname eindtoets door student
 • Nakijken eindtoets door docent
 • Bekendmaking uitslag
 • Diploma uitreiking

 

Kosten opleiding

€ 595,00 BTW vrij
€   45,00 Inschrijvingskosten

Bijkomende kosten tijdens opleiding :
aanschaf ingrediënten ten behoeve van receptbereiding.
Totale kosten ongeveer € 25,00 (afhankelijk van dagprijzen ingrediënten).


Lesrooster:
Vrijdag
02 oktober 2020
16 oktober 2020
23 oktober 2020
06 november 2020
20 november 2020
04 december 2020

Opleidingslocatie Nieuwegein

Industrieterrein Het Klooster
Ravelijndok 1 (achter PostNL)
Nieuwegein

Vrijdag
10.00 uur-16.30 uur

Gratis parkeren
1 dag maken we gebruik van een kookstudio. Welke lesdag en waar is nu nog niet bekend.

Leslocatie Amersfoort

Leslocatie Woerden

Inschrijvingsvoorwaarden Kind en natuurlijke voeding
Artikel I Begrippen

Kosmeoo Health
Kosmeoo Health is de praktijk voor gezondheid en kennis. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer: 54511313.

Opleiding specialisatie Kind en natuurlijke voeding is ontwikkeld door Kosmeoo Health, wordt verzorgd door Kosmeoo Health en bestaat uit 6 praktijkdagen.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit een syllabus met inhoud. Tijdens opleiding worden er door de studenten recepten bereid. De kosten ten behoeve van de ingrediënten zijn voor rekening student.

Student:
Onder een student wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon die gestart is of voornemens is te starten met de opleiding Kind en natuurlijke voeding en zich middels een inschrijvingsformulier hiervoor inschrijft.

Artikel II
Inschrijvingsbevestiging en toepasselijkheid inschrijvingsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze inschrijvingsvoorwaarden uitsluitend van toepassing op inschrijving voor de opleiding Kind en natuurlijke voeding. De inschrijving is bevestigd als het inschrijvingsformulier door student is ondertekend of de factuur aan Kosmeoo Health is voldaan. Met deze inschrijvingsbevestiging geeft student aan akkoord te zijn met deze inschrijvingsvoorwaarden en zich aan gestelde regels hierin te houden.

Na ontvangst inschrijvingsbevestiging heeft student 14 dagen bedenktijd en mag binnen deze periode zonder opgave van reden of verplichtingen de opleiding kosteloos annuleren per email, telefoon of post.

Artikel III
Algemene Kosmeoo Health regels

Bij onvoldoende deelnemers wordt in overleg uitgeweken naar een andere regio of vindt restitutie van de reeds betaalde factuur plaats binnen 30 dagen na melding onvoldoende deelnemers.

Student mag maximaal 1 lesdag missen. Het is niet mogelijk lesdagen in te halen. Alleen met een doktersverklaring is het mogelijk tijdelijk te stoppen met de opleiding en in te stromen in een volgende bestaande groep. Is er geen bestaande groep vervalt dit inhaalrecht.

Op alle door Kosmeoo Health uitgereikte lesmaterialen zoals hand-outs, cursusmateriaal, readers, etc. rusten auteursrechten van Kosmeoo Health. Niets van deze benoemde zaken mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kosmeoo Health.  De auteursrechten en eigendomsrechten van alle opleidingen berusten volledig bij Kosmeoo Health.

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Kosmeoo Health.

Artikel IV
4.1. Annulering
Tot 4 weken voor de startdatum kan een student schriftelijk annuleren. Reeds betaalde studiekosten worden door Kosmeoo Health binnen 30 dagen gerestitueerd.

4.2.
Bij annulering later dan 4 weken voor de startdatum is geen restitutie meer mogelijk. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Student heeft vanaf dat moment betalingsverplichting betreffende de gehele opleiding.

Artikel V
Betalingsvoorwaarden

5.1
Na inschrijving ontvangt student via email een inschrijvingsbevestiging en een factuur voor betaling. Deze factuur dient maximaal binnen 28 dagen na factuurdatum aan Kosmeoo Health te worden voldaan op bankrekeningnummer NL37 RABO 0103 9581 69 ten name van Kosmeoo. Het volledige lesgeld dient in ieder geval voor aanvang van de eerste lesdag te zijn voldaan.

5.2
Indien student met tijdige betaling in gebreke blijft is hij verplicht de door Kosmeoo Health te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van Kosmeoo Health bedragen met een minimum van € 50. Vanzelfsprekend kan de student in dit geval niet deelnemen aan de cursus.

Artikel VI
Klachtenprocedure

Wij streven naar perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure zoals vermeld op onze website www.kosmeoo-health.nl.

Artikel VII
Toepasselijk recht

Op deze inschrijvingsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Let op; Kosmeoo Health is gerechtigd te allen tijde de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen.