Klachtenprocedure

De klachtenprocedure bestaat uit artikel 1 tot en met 6.

Wij streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u. 

Een gesprek met de betrokken medewerker of docent leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1. Definities
1.1. Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Kosmeoo Health.

1.2. Klant
Elke afnemer van een dienst van Kosmeoo Health.

2. Indienen van een klacht
Dien uw klacht zo snel mogelijk schriftelijk in.  Om uw klacht  te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • De datum waarop u uw schrijven verstuurt
  • Een heldere beschrijving van uw klacht
  • Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.
Uw klacht kunt u sturen naar:

Kosmeoo Health
Afdeling klachtafhandeling
Pijlkruid 28
3628 NP  Kockengen

3. Behandeling van uw klacht
Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

4. Reactie op uw klacht
U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

5. klachten ouder dan 6 maanden
Klachten die gaan over gebeurtenissen langer geleden dan 6 maanden voor het indienen van de klacht, worden niet in behandeling genomen.

6. Klachtbegeleiding
Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid zich te wenden tot de heer van Eikelenstam van het bedrijf Klachtbegeleiding. 

Klachtbegeleiding is ingesteld om geschillen tussen klanten en Kosmeoo Health te beslechten. Hier kan pas een beroep op worden gedaan, als de interne klachtenprocedure bij Kosmeoo Health is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

De kosten van het voorleggen van een geschil aan Klachtbegeleiding worden gezien als opdracht en kunt u vinden op de website www.klachtbegeleiding.nl. Deze gelden voor de klant of Kosmeoo Health die de klacht in dient.  

Wilt u een beroep doen op Klachtbegeleiding, dan kunt u contact opnemen met:

Klachtbegeleiding
Heer Eikelenstam
Aartseveen 79
3755 VB EEMNES
(065) 5345322
info@klachtbegeleiding.nl
KvK nummer: 32156439

Mocht een objectieve beslissing niet realiseerbaar zijn, vanwege de gecompliceerdheid van de klacht, dan is het oordeel van een bevoegd rechter te Amsterdam voor beide partijen bindend. De kosten van arbitrage door de bevoegde rechter komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.

7. Toezicht en beheer
Binnen Kosmeoo Health ziet contactpersoon Jessica van Vliet toe op naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.