Leefstijlcoaching
De gezondheidszorg in Nederland is aan het veranderen van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid. Veel voorkomende klachten en kwalen, al dan niet voortkomend uit de zogenaamde ‘welvaartsziekten’,  kunnen voorkomen worden door aanpassingen in de leefstijl. Niet alleen de aanpassing in de voeding en beweging is onderdeel van de begeleiding, ook is het van belang om rust en ontspanning in onze leefstijl aan te pakken. Als gewichtsconsulent/voedingsdeskundige begeleidt en coacht u uw cliënten al naar een gezond gewicht. Naast de voedingsadviezen zijn er vaak meerdere aanpassingen in de leefstijl nodig om tot het doel te komen.
Een zeer belangrijk aspect in de begeleiding is naast de informatieoverdracht,  het coachen van uw cliënt in de gedragsverandering naar een gezonde leefstijl.

Tijdens deze opleiding leert u de achtergronden van de verschillende leefstijlonderdelen kennen, de BRAVO-onderdelen. Daarnaast zijn communicatie- en coachingsvaardigheden van groot belang voor een persoonlijke begeleiding naar de leefstijlverandering van uw cliënt. Hier wordt op verschillende manieren uitgebreid aandacht aan gegeven tijdens de lesdagen.

Accreditatie
De opleiding is geaccrediteerd door de BGN met 14,5 punten.

 

Lesdag 1 Inleiding leefstijlcoaching

Onderwerpen

–       Achtergrond BRAVO-factoren

–       Visie op leefstijlcoaching, positieve gezondheid, gedragsverandering+modellen

–       Ons Drielagig brein

–       Cue to action

–       Kennisniveaus

Lesdag 2 Medische Basiskennis

Onderwerpen

–       Lichaamswaarden, antropometrie

–       Hormonale balans

–       Levensfasen

–       Leefstijl gerelateerde gezondheidsklachten

–       Afbakening, beroepsgrenzen en doorverwijzen

–       Rapporteren, evalueren , reflecteren

Lesdag 3 Bewegen , Roken, Alcohol

Onderwerpen

–       BeweegNormen

–       Voordelen en nadelen inactiviteit

–       Herkenning en van verslaving, kennis van invloeden op stofwisseling

–       Casuïstiek

Lesdag 4 Ontspanning

Onderwerpen

–       Kennis van slaap

–       Inzicht in slaap en ontspanning

–       Stressfysiologie

–       Stressmanagement

–       Tijd- en energie management

–        Casuïstiek

Lesdag 5 Coaching en Communicatie

Onderwerpen

–       Doelen stellen

–       Motivatie

–       Omgaan met weerstand

–       Terugval preventie

–        Casuistiek

Lesdag 6 Coaching en Communicatie

Onderwerpen

–       Bekrachtigen, duurzaam veranderen

–       Copingstijlen

–       Motiverende gespreksvoering

–       Gespreksmodellen

–       Wereldmodel

–       Casuïstiek

Totale kosten :

6 lesdagen  (36 contacturen):
Inclusief kennistoets

Betaling in 3 termijnen á  €275,00

of

Betaling ineens  € 795,00

Al onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW

 

Lesrooster:

Vrijdag 09.30-16.00 uur
22 januari 2021
05 februari 2021
19 februari 2021
26 maart 2021
30 april 2021
14 mei 2021

Nieuwegein:

Leslocatie start 22 januari 2021
Ravelijndok 1
Nieuwegein

Gratis parkeren

Leslocatie Nieuwegein

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor gewichtsconsulenten, voedingsdeskundigen, diëtisten, orthomoleculaire voedingstherapeuten etc., die graag mensen coacht naar een gezonde en evenwichtige levensstijl.

Vooropleiding
Basisopleiding voedingsbegeleiding

Studiebelasting en studieduur
De studiebelasting is bij een normaal leertempo 4 studie-uren per week. De opleiding bevat 6 lesdagen van 6 uur en duurt gemiddeld 4 maanden.

Vrijstellingenbeleid
Het is niet mogelijk vrijstelling te krijgen voor bepaalde onderdelen uit deze opleiding in verband met reeds bewezen competenties uit het verleden van de student.

Accreditaties
De opleiding is geaccrediteerd door de BGN met 14,5 punten

Examen
Ter afronding van de opleiding maakt u een kennistoets en verwerkt u een schriftelijke cliëntcasus. Bij een onvoldoende wordt er in overleg een herkansingsmoment gepland.

Diploma
U ontvangt het diploma indien u tenminste 80% van de lestijd aanwezig bent geweest en uw cliëntcasus en kennistoets met een voldoende zijn afgerond.

Artikel I. Begrippen

Kosmeoo Health

Kosmeoo Health is de praktijk voor gezondheid en kennis. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel , onder nummer: 54511313.

Opleiding Leefstijlconsulent

De opleiding is ontwikkeld door Kosmeoo Health en bestaat uit 36 contacturen en 24 zelfstudie uren. De opleiding bestaat uit 6 lesdagen en worden verspreid over 4 maanden gegeven.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een studentenmap en diverse hand-outs .

Student

Onder een student wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon die gestart is of voornemens is te starten met de opleiding leefstijlconsulent.

Artikel II. Toepasselijkheid inschrijvingsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze inschrijvingsvoorwaarden uitsluitend van toepassing op inschrijving voor de opleiding leefstijlconsulent. Bij inschrijving via de website van Kosmeoo Health  aanvaard de student het aanbod en geeft aan akkoord te zijn met deze inschrijvingsvoorwaarden en zich aan gestelde regels hierin te houden. Na inschrijving ontvangt de student een email met een  inschrijfbevestiging .

Na ontvangst inschrijvingsbevestiging heeft student 14 dagen bedenktijd en mag binnen deze periode zonder opgave van reden of verplichtingen de opleiding kosteloos annuleren per email, telefoon of post.

Artikel III. Algemene Kosmeoo Health regels

Bij onvoldoende deelnemers wordt in overleg uitgeweken naar een andere regio of vindt restitutie van het lesgeld plaats binnen 30 dagen na melding onvoldoende deelnemers.

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Kosmeoo Health.

Een student mag maximaal 1 lesdag missen. In overleg is het mogelijk lesdagen in te halen, mits er een bestaande lopende groep is. Alleen met een doktersverklaring is het mogelijk tijdelijk te stoppen met de opleiding en in te stromen in een volgende bestaande groep. Is er geen bestaande groep vervalt het inhaalrecht.

Op alle door Kosmeoo Health uitgereikte lesmaterialen zoals hand-outs, cursusmateriaal, readers, etc. rusten auteursrechten van Kosmeoo Health. Niets van deze benoemde zaken mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kosmeoo Health.  De auteursrechten en eigendomsrechten van alle opleidingen berusten volledig bij Kosmeoo Health.

Het is niet toegestaan om film- en/of geluidsopnamen te maken tijdens de klassikale lessen van Kosmeoo Health.

Artikel IV. Annulering opleiding leefstijlconsulent

4.1.
Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de student 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4.2.
Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de student 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4.3.
Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang voor aanvang van de opleiding is de student 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4.4.
Bij annulering minder dan 2 weken voor de startdatum is geen restitutie van de opleiding meer mogelijk. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Student heeft vanaf dat moment betalingsverplichting betreffende de gehele opleiding.

Artikel V. Betalingsvoorwaarden

5.1

Na inschrijving ontvangt student hiervan een bevestiging en een factuur voor de opleiding. Deze factuur dient binnen 28 dagen na factuurdatum aan Kosmeoo Health te worden voldaan op bankrekeningnummer NL37RABO 0103 958 69 ten name van Kosmeoo Health.

5.2

Indien student met tijdige betaling in gebreke blijft ten aanzien van de opleiding leefstijlconsulent is hij verplicht de door Kosmeoo Health te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van Kosmeoo Health bedragen met een minimum van € 50. Vanzelfsprekend kan de student in dit geval niet deelnemen aan de lesdagen.

Artikel VI Klachtenprocedure

Wij streven naar perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure zoals vermeld op onze website www.kosmeoo-health.nl.

Artikel VII. Toepasselijk recht

Op deze inschrijvingsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Let op; Kosmeoo Health is gerechtigd te allen tijde de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen.