Sportprestaties kunnen aanzienlijk verbeterd worden door de juiste voeding, goede dosering én timing van de eetmomenten. In deze opleiding leert u specifieke sportvoeding te vertalen naar een professioneel advies op maat voor duursporters, krachtsporters en teamsporters.

Onderwijsmethodiek
Wij bieden praktijkgericht onderwijs, met persoonlijke begeleiding op een interactieve en inspirerende wijze gebracht. Theorie wordt direct aan de praktijk gekoppeld.

Accreditaties Sport en Voeding
Aangesloten BGN gewichtsconsulenten worden na succesvolle afronding van de opleiding op de BGN website als specialist Sport en Voeding aangemerkt! Sport en Voeding staat ook geaccrediteerd bij o.a. VBAG, BATC, LVNG en NVST.

 

DoelgroepVoor iedereen die meer kennis en praktische handvatten nodig heeft om sporters effectieve professionele begeleiding te bieden en advies te geven over sportvoeding en beweging.We noemen gewichtsconsulenten, voedingsdeskundigen, diëtisten, personal trainers, coaches, masseurs en fysiotherapeuten.
VooropleidingMinimaal MBO niveau en kennis van voedingsleer.
Studiepunten BGNTotaal 15
Studiebelasting, studieduur en docentcontacturenDe studiebelasting is bij een normaal leertempo 4 uren per week.
Docentcontacturen totaal; 40
De opleiding bestaat uit 6 praktijkdagen en heeft een studieduur van 3 maanden.
LesniveauMBO+
LesmateriaalSportvoedingsatlas (2012, ISBN 978-90-5472-181-9)
en studentenmap met inhoud. Deze materialen ontvangt student op de eerste praktijkdag.
VakdocentenOnze vakdocenten zijn diëtisten met specialisatie sport en voeding
Diploma Sport en VoedingAls de eindtoets met een voldoende is afgerond, ontvangt u het Diploma Sport en Voeding.
Bij een onvoldoende wordt er in overleg een herkansingsmoment gepland.
VrijstellingsbeleidVoor deze opleiding geldt geen vrijstelling voor bepaalde onderdelen in verband met reeds bewezen competenties.

Praktijkdag 1

Onderwerpen:

 • Basisvoeding versus sportvoeding
  Voedingsbehoefte van verschillende sporten
  – krachtsport
  – duursport
  – teamsport
 • Energiebehoefte van een sporter berekenen
 • Suppletie en doping in de sport
 • Lichaamssamenstelling bepalen
 • Voedingsanamnese
 • Uitleg praktijkopdracht

Leerdoelen

 • De cursist kent de voedingsbehoefte per type sport
 • De cursist krijgt inzicht in het bepalen totale energiebehoefte van een sporter
 • De cursist kan deze gegevens interpreteren en toepassen
 • De cursist kent de aanbevolen hoeveelheden vitamines en mineralen van een sporter
 • De cursist kent de gevolgen van tekorten aan micronutriënten bij een sporter
 • De cursist kan een advies geven over suppletie en houdt daarbij rekening met mogelijke dopingcontroles
 • De cursist weet welke methodes er bestaan om de lichaamssamenstelling van een sporter te bepalen
 • De cursist kan zelfstandig een huidplooimeting en een BIA-meting uitvoeren
 • De cursist kan de resultaten van diverse metingen interpreteren en een advies geven
 • De cursist kan een voedingsanamnese afnemen
 • De cursist kan het geleerde in de praktijk brengen met een zelf uitgekozen sporter

Praktijkdag 2

Onderwerpen:

 • Casus recreatieve sporter
 • Voeding rondom sport en bewegen
 • Vochthuishouding bij inspanning
 • Verschillende soorten sportdranken
 • Energiesystemen
 • Inspanningsfysiologie
 • Herstel
 • Blessures

Leerdoelen

 • De cursist is op de hoogte welke berekeningsprogramma’s beschikbaar zijn en kan ze gebruiken
 • De cursist weet aan welke eisen een voorbeeld dagmenu aan moet voldoen en kan ze zelf opstellen
 • De cursist is in staat om aan de hand van een berekeningsprogramma voeding  van de sporter te beoordelen en een advies te geven
 • De cursist kent de verblijfsduur van bepaalde voedingsmiddelen in de maag en kan zo een gedegen advies geven aan sporters omtrent timing maaltijden.
 • De cursist kent de verschillende soorten sportdranken en de toepassing ervan
 • De cursist weet  welke voeding geschikt is voor na het sporten en welke niet
 • De cursist kent de effecten van alcohol na het sporten
 • De cursist is op de hoogte van de werking van het beweegapparaat
 • De cursist kan de opgedane kennis toepassen op een casus

 

Praktijkdag 3

Onderwerpen:

 • Maag-darmproblematiek
 • Gewichtsbeheersing en sport
 • Casus turnen
 • Eetproblemen in de sport
 • Casus judo
 • Presentaties maken in PowerPoint

Leerdoelen

 

 • De cursist kent het verschijnsel maagdarmproblemen bij sporters en kan mogelijke oorzaken benoemen en een
  oplossing geven
 • De cursist weet wat probiotica is en voor welke sporter het aan te raden is om te gaan gebruiken
 • De cursist kent de term anorexia athletica en weet wat de criteria zijn. Ook kan de cursist signaleren wanneer er sprake is  van een eetstoornis
 • De cursist weet wat female athlete traid is en wat de gevolgen zijn
 • De cursist kan aan de hand van een casus turnen en een casus judo de juiste adviezen geven, zowel mondeling als schriftelijk
 • De cursist leert om met behulp van PowerPoint een presentatie op te zetten

 

Praktijkdag 4

Onderwerpen:

 • Casus schaatsen
 • Vegetarisme en veganisme in de sport
 • Lactose intolerantie
 • Insulineresistentie en prestatie
 • Diabetes Mellitus en sport
 • Casus basketball

Leerdoelen

 • De cursist kan aan de hand van een casus schaatsen en een casus basketbal de juiste adviezen geven, zowel mondeling als schriftelijk
 • De cursist weet wat vegetarisme en lactose intolerantie is en wat de aandachtspunten zijn
 • De cursist weet welke producten lactose vrij zijn
 • De cursist weet wat Diabetes Mellitus is
 • De cursist kent het verschil tussen hyper- en hypoglycemie
 • De cursist kent de aandachtspunten bij Diabetes Mellitus
 • De cursist oefent het adviesgesprek voor de eigen sporter met mede cursist

Praktijkdag 5

Onderwerpen:

 • Motivatie
 • Coeliakie
 • Sport en vasten
 • Ramadan
 • Presentaties uitvoeren
 • Informatie verzamelen

Leerdoelen 

 • de cursist kan de adviezen intregeren bji gewichtsverlies en gewichtsbeheersing
 • De cursist kan aan de hand van PowerPoint een presentatie verzorgen voor een sportvereniging
 • De cursist weet wat coeliakie is
 • De cursist kent de aandachtspunten bij coeliakie bij sporters
 • De cursist weet wat Ramadan is en wat dat voor een sporter betekent
 • De cursist weet welke literatuur en welke websites er gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen voor een sporter

Praktijkdag 6

Onderwerpen:

 • Maken eindtoets
 • Diplomauitreiking
 • Eindevaluatie

Leerdoelen

 • De cursist kan de adviezen integeren bij gewichtsverlies en gewichtsbeheersing
 • De cursist kan aan de hand van PowerPoint een presentatie verzorgen voor een sportvereniging
 • De cursist weet wat coeliakie is
 • De cursist kent de aandachtspunten bij coeliakie bij sporters
 • De cursist weet wat Ramadan is en wat dat voor een sporter betekent
 • De cursist weet welke literatuur en welke websites er gebruikt kunnen worden om informatie te verzamelen voor een sporter

Cursus kosten:
€ 595,00 inclusief lesmateriaal, BTW vrijgesteld
€ 45,00 Inschrijvingskosten

Opleidingsdata:

NIEUWE STARTDATUM:

les 1: 3 oktober 2020
les 2:  17 oktober 2020
les 3: 31 oktober 2020
les 4: 14 november 2020
les 5: 28 november 2020
les 6: 12 december 2020

Opleidingslocatie Nieuwegein

Ravelijndok 1 (let op; navigeer met google-maps!)
Nieuwegein

Zaterdag
09.30 – 16.30 uur
Gratis parkeren

Leslocatie 

Artikel I
Begrippen

Kosmeoo Health

Kosmeoo Health is de praktijk voor gezondheid en kennis. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer: 54511313.

Opleiding specialisatie Sport en Voeding

Deze opleiding Sport en Voeding is ontwikkeld door Kosmeoo Health en wordt verzorgd door Kosmeoo Health. De opleiding bestaat uit 6 praktijkdagen en wordt op verschillende locaties in Nederland gegeven.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een sportvoedingsatlas, en een studentenmap met inhoud. Deze worden op de eerste praktijkdag uitgereikt.

Student:

Onder een student wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon die gestart is of voornemens is te starten met de opleiding Sport en Voeding en zich middels een inschrijvingsformulier hiervoor inschrijft.

Artikel II

Inschrijvingsbevestiging en toepasselijkheid inschrijvingsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze inschrijvingsvoorwaarden uitsluitend van toepassing op inschrijving voor de opleiding Sport en Voeding. Bij Inschrijving via de website van Kosmeoo Health aanvaard de student het aanbod en geeft aan akkoord te zijn met deze inschrijvingsvoorwaarden en zich aan de getelde regels te houden. Na inschrijving ontvangt de student een email met inschrijfbevestiging

Na ontvangst inschrijvingsbevestiging heeft student 14 dagen bedenktijd en mag binnen deze periode zonder opgave van reden of verplichtingen de opleiding kosteloos annuleren per email, telefoon of post.

Artikel III

Algemene Kosmeoo Health regels

Bij onvoldoende deelnemers wordt in overleg uitgeweken naar een andere regio of vindt restitutie van de reeds betaalde factuur plaats binnen 30 dagen na melding onvoldoende deelnemers.

Student mag maximaal 1 lesdag missen. Het is niet mogelijk lesdagen in te halen. Alleen met een doktersverklaring is het mogelijk tijdelijk te stoppen met de opleiding en in te stromen in een volgende bestaande groep. Is er geen bestaande groep vervalt dit inhaalrecht.

Op alle door Kosmeoo Health uitgereikte lesmaterialen zoals hand-outs, cursusmateriaal, readers, etc. rusten auteursrechten van Kosmeoo Health. Niets van deze benoemde zaken mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kosmeoo Health.  De auteursrechten en eigendomsrechten van alle opleidingen berusten volledig bij Kosmeoo Health.

Het is niet toegestaan om film- en/of geluidsopnamen te maken tijdens de klassikale lessen van Kosmeoo Health.

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Kosmeoo Health.

Artikel IV

4.1.
Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de student 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd..

4.2.
Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de student 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4.3.
Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang voor aanvang van de opleiding is de student 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4.4.
Bij annulering minder dan 2 weken voor de startdatum is geen restitutie van de opleiding meer mogelijk. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Student heeft vanaf dat moment betalingsverplichting betreffende de gehele opleiding.

Artikel V

Betalingsvoorwaarden

5.1

Na inschrijving ontvangt student via email een inschrijvingsbevestiging en een factuur voor betaling. Deze factuur dient maximaal binnen 28 dagen na factuurdatum aan Kosmeoo Health te worden voldaan op bankrekeningnummer NL37 RABO 0103 9581 69  ten name van Kosmeoo. Betaling van het volledige lesgeld dient in ieder geval voorafgaande aan de eerste lesdag te zijn voldaan.

5.2

Indien student met tijdige betaling in gebreke blijft is hij verplicht de door Kosmeoo Health te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van
Kosmeoo Health bedragen met een minimum van € 50. Vanzelfsprekend kan de student in dit geval niet deelnemen aan de bijscholingstraining.

Artikel VI

Klachtenprocedure

Wij streven naar perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure zoals vermeld op onze website www.kosmeoo-health.nl.

Artikel VII

Toepasselijk recht

Op deze inschrijvingsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
N.B. Kosmeoo Health is gerechtigd te allen tijde de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen.