Voor wie
Voedingsdeskundigen, diëtisten, gewichtsconsulenten en iedereen die zich op professionele wijze bezighoudt met het coachen naar een gezonde leefstijl, waarbij voeding het hoofdonderdeel is.

Visie Coachtraining
Als coach zet u uw klant letterlijk en figuurlijk in beweging. De verantwoordelijkheid ligt bij de klant, maar u helpt om doelen duidelijk te stellen en coacht het proces naar het halen van die doelen met als resultaat een blijvend fit, slank en gezond leven.

Wij bieden deze Visie Coachtraining apart aan, maar is ook opgenomen in de opleiding Gewichtsconsulent. [Klik hier] voor het lesprogramma van de opleiding Gewichtsconsulent.

Inhoud training
Deze Visie Coachtraining gaat u opleiden in het coachen met succes!
Tijdens de contacturen vinden er oefensessies plaats. Thuis werkt de cursist een mini-portfolio uit.
Zie hieronder voor het complete lesprogramma.

Duur training
De training bestaat in totaal uit 4 praktijkdagen:
3 praktijkdagen van 5 contacturen en 1 praktijkdag van 6 contacturen.

Totaal aantal contacturen:  21 uur
Studie uren (huiswerkopdrachten en  portfolio): 10-12 uur

Om het certificaat in ontvangst te kunnen nemen, dient de cursist minimaal 3 lesdagen aanwezig te zijn geweest en het mini-portfolio te zijn afgetekend door de docent.

Studiepunten voor geregistreerde BGN kernleden
Totaal 8

Competenties
Met deze training beheerst u datgene wat nodig is om mensen te coachen bij gedragsverandering t.a.v. gezond gewicht, voeding en beweging.

Accreditaties beroepsverenigingen
BGN, BATC, VBAG, LVNG

Informatie
Bent u geïnteresseerd in deze training, neem dan contact met ons op voor meer informatie. U kunt mailen of bellen naar Jessica van Vliet. Email:  informatie@kosmeoo-health.nl of bel 06-54693542.

 

Praktijkdag 1

Ken uzelf
Leerdoelen praktijkdag 1

 • Interviewtechniek toepassen om collega te leren kennen
 • Luisteren en vragen stellen
 • Inzicht in het coachen vanuit je eigen visie.
 • Zelfreflectie toepassen en beschrijven in portfolio
 • Feedback geven en ontvangen
 • Inzicht in eigen kernkwaliteiten en valkuilen

Praktijkdag 2

Ken uw cliënt
Leerdoelen praktijkdag 2

 • Bewustzijnsontwikkeling eigen gedrag
 • Emoties herkennen, benoemen en anticiperen
 • Kennis over algemene gedragingen bij cliënt: (laag)zelfbeeld, façade en
  emotie.
 • Drie niveaus van luisteren kennen en toepassen, hoe hier aan te werken
 • Soorten vragen kennen en weten te gebruiken in succesvol socratisch
  coachen
 • Inzicht intakegesprek en hoe te komen bij de motivatie-trigger van de
  cliënt

Praktijkdag 3

Coachen in de praktijk
Leerdoelen praktijkdag 3

 • Kennis van SMART- methode om doelstellingen te formuleren
 • Inzicht in eigen ethisch en professioneel handelen
 • Groepsproces en rol van de coach in de verschillende fases
 • Inzicht communicatieve vaardigheden om tot gedragsverandering te komen
 • Presentaties geven voor de groep met materiaal gebruik

Praktijkdag 4

Coachen met succes!
Leerdoelen praktijkdag 4

 • Rollenspel intakegesprek
 • Feedback geven op veranderbaar gedrag collega
 • Tips en tops weten te formuleren
 • Inzicht in succesvol coachgesprek

Cursus kosten:
€ 285,00 (BTW vrij)
Inclusief syllabus

Amersfoort
FitAcademie
Sportpark Bokkeduinen 11

Gratis parkeren

Lesrooster 
Zaterdag
8 februari 2020
15 februari 2020
07 maart 2020
14 maart 2020

Leslocatie Amersfoort

Artikel I

Begrippen

Kosmeoo Health

Kosmeoo Health is de praktijk voor gezondheid en kennis. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer: 54511313.

Bijscholing Visie Coachtraining

De training is ontwikkelt en wordt verzorgd door Kosmeoo Health en is door de beroepsverenigingen BGN, BATC, VBAG en LVNG erkend. De bijscholing bestaat uit 4 praktijkdagen en wordt op verschillende locaties in Nederland gegeven.

Lesmateriaal

De bijscholing bestaat uit een syllabus met inhoud. Deze wordt op de eerste praktijkdag uitgereikt.

Student:

Onder een student wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon die gestart is of voornemens is te starten met de bijscholing Visie Coachtraining en zich middels een inschrijvingsformulier hiervoor inschrijft.

Artikel II

Inschrijvingsbevestiging en toepasselijkheid inschrijvingsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze inschrijvingsvoorwaarden uitsluitend van toepassing op inschrijving voor de bijscholing Visie Coachtraining. Bij inschrijving via de website van Kosmeoo Health  aanvaard de student het aanbod en geeft aan akkoord te zijn met deze inschrijvingsvoorwaarden en zich aan gestelde regels hierin te houden. Na inschrijving ontvangt de student een email met een  inschrijfbevestiging .

Na ontvangst inschrijvingsbevestiging heeft student 14 dagen bedenktijd en mag binnen deze periode zonder opgave van reden of verplichtingen de opleiding kosteloos annuleren per email, telefoon of post.

Artikel III

Algemene Kosmeoo Health regels

Bij onvoldoende deelnemers wordt in overleg uitgeweken naar een andere regio of vindt restitutie van de reeds betaalde factuur plaats binnen 30 dagen na melding onvoldoende deelnemers

Student  mag maximaal 1 lesdag missen. In overleg is het mogelijk lesdagen in te halen mits er een bestaande lopende groep is.  Alleen met een doktersverklaring is het mogelijk tijdelijk te stoppen en in te stromen in een volgende bestaande groep. Mochten er geen bestaande groepen zijn, vervalt het inhaalrecht.

Op alle door Kosmeoo Health uitgereikte lesmaterialen zoals hand-outs, cursusmateriaal, readers, etc. rusten auteursrechten van Kosmeoo Health. Niets van deze benoemde zaken mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kosmeoo Health.  De auteursrechten en eigendomsrechten van alle opleidingen en trainingen berusten volledig bij Kosmeoo Health.

Het is niet toegestaan om film- en/of geluidsopnamen te maken tijdens de klassikale lessen van Kosmeoo Health.

Alle informatie die door klanten verstrekt is, wordt vertrouwelijk behandeld  door Kosmeoo Health.

Artikel IV

Annulering

4.1.
Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de student 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4.2.
Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de student 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4.3.
Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang voor aanvang van de opleiding is de student 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4.4.
Bij annulering minder dan 2 weken voor de startdatum is geen restitutie van de opleiding meer mogelijk. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Student heeft vanaf dat moment betalingsverplichting betreffende de gehele opleiding.

Artikel V

Betalingsvoorwaarden

5.1

Na inschrijving ontvangt student via email een inschrijvingsbevestiging en een factuur voor betaling. Deze factuur dient maximaal binnen 28 dagen na factuurdatum aan Kosmeoo Health te worden voldaan op bankrekeningnummer NL37 RABO 0103 9581 69 ten name van Kosmeoo. Het volledige lesgeld dient in ieder geval voorafgaande aan de eerste lesdag te zijn voldaan.

5.2

Indien student met tijdige betaling in gebreke blijft is hij verplicht de door Kosmeoo Health te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van Kosmeoo Health bedragen met een minimum van € 50. Vanzelfsprekend kan de student in dit geval niet deelnemen aan de bijscholingstraining.

Artikel VI

Klachtenprocedure

Wij streven naar perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure zoals vermeld op onze website www.kosmeoo-health.nl.

Artikel VII

Toepasselijk recht

Op deze inschrijvingsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

NB. Kosmeoo Health is gerechtigd te allen tijde de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen.